تلفن: 22584258
تست1
منطقه :
محله :
از تا
از تا
از تا

تعداد نمایش :
شناسه : K05.0050032
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 5
محله : شهران
طبقه : 5
واحد : 4
تاریخ بروز رسانی : 1399/06/27
شناسه : L05.5222
وضعیت پروژه : گچ و خاک
منطقه : 5
محله : پونک
طبقه : 8
واحد : 15
تاریخ بروز رسانی : 1399/06/27
شناسه : L05.5260
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 5
محله : پونک
طبقه : 7
واحد : 15
تاریخ بروز رسانی : 1399/06/27
شناسه : K05.0050009
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 5
محله : جنت آباد
طبقه : 7
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1399/06/26
شناسه : L05.5178
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 5
محله : اکباتان
طبقه : 7
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1399/06/26
شناسه : L05.5183
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 5
محله : جنت آباد
طبقه : 7
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1399/06/26
شناسه : L05.5190
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 5
محله : پونک
طبقه : 9
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1399/06/26
شناسه : L05.5193
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 5
محله : جنت آباد
طبقه : 7
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1399/06/26
شناسه : L05.5196
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 5
محله : کوی فردوس ، صادقیه
طبقه : 7
واحد : 5
تاریخ بروز رسانی : 1399/06/26