تلفن: 22584258
تست1
منطقه :
محله :
از تا
از تا
از تا

تعداد نمایش :
شناسه : L05.5303
وضعیت پروژه : گچ و خاک
منطقه : 5
محله : پونک
طبقه : 7
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1399/12/14
شناسه : L05.5292
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 5
محله : کوی فردوس ، صادقیه
طبقه : 7
واحد : 5
تاریخ بروز رسانی : 1399/12/12
شناسه : K05.0050025
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 5
محله : جنت آباد
طبقه : 6
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1399/12/12
شناسه : L05.5089
وضعیت پروژه : گچ و خاک
منطقه : 5
محله : کوی فردوس ، صادقیه
طبقه : 7
واحد : 5
تاریخ بروز رسانی : 1399/12/10
شناسه : L05.5263
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 5
محله : کوی فردوس ، صادقیه
طبقه : 13
واحد : 200
تاریخ بروز رسانی : 1399/12/10
شناسه : L05.5203
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 5
محله : کوی فردوس ، صادقیه
طبقه : 7
واحد : 20
تاریخ بروز رسانی : 1399/12/09
شناسه : L05.4253
وضعیت پروژه : گچ و خاک
منطقه : 5
محله : جنت آباد
طبقه : 0
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1399/12/08
شناسه : L05.4330
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 5
محله : جنت آباد
طبقه : 0
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1399/12/08
شناسه : L05.4597
وضعیت پروژه : گچ و خاک
منطقه : 5
محله : کوی فردوس ، صادقیه
طبقه : 7
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1399/12/08