تلفن: 22584258
تست1
منطقه :
محله :
از تا
از تا
از تا

تعداد نمایش :
شناسه : K11.01100020
وضعیت پروژه : فونداسیون
منطقه : 11
محله : (هلال احمر آگاهی راه آهن)
طبقه : 6
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1398/09/20
شناسه : K12.01200010
وضعیت پروژه : فونداسیون
منطقه : 12
محله : (قیام بازار هرندی)
طبقه : 6
واحد : 8
تاریخ بروز رسانی : 1398/09/20
شناسه : K13.01300010
وضعیت پروژه : فونداسیون
منطقه : 13
محله : (تهران نو نیرو هوایی)
طبقه : 7
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1398/09/20
شناسه : K14.01400010
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
منطقه : 14
محله : (شهیدمحلاتی نبرد)
طبقه : 6
واحد : 8
تاریخ بروز رسانی : 1398/09/20
شناسه : K14.01400020
وضعیت پروژه : فونداسیون
منطقه : 14
محله : (پرستار شکوفه)
طبقه : 8
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1398/09/20
شناسه : K14.01400030
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
منطقه : 14
محله : (شهیدمحلاتی نبرد)
طبقه : 6
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1398/09/20
شناسه : K14.01400040
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
منطقه : 14
محله : (پرستار شکوفه)
طبقه : 5
واحد : 4
تاریخ بروز رسانی : 1398/09/20
شناسه : K14.01400050
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
منطقه : 14
محله : (شهیدمحلاتی نبرد)
طبقه : 6
واحد : 8
تاریخ بروز رسانی : 1398/09/20
شناسه : K14.01400060
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
منطقه : 14
محله : (شهیدمحلاتی نبرد)
طبقه : 6
واحد : 8
تاریخ بروز رسانی : 1398/09/20