تلفن: 22584258
تست1
منطقه :
محله :
از تا
از تا
از تا

تعداد نمایش :
شناسه : L02.8303
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 2
محله : (پونک،سردارجنگل)
طبقه : 7
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1398/11/03
شناسه : L02.8405
وضعیت پروژه : دیوارچینی
منطقه : 2
محله : (پونک،سردارجنگل)
طبقه : 4
واحد : 3
تاریخ بروز رسانی : 1398/10/28
شناسه : L02.8387
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 2
محله : (پونک،سردارجنگل)
طبقه : 6
واحد : 5
تاریخ بروز رسانی : 1398/10/25