تلفن: 22584258
تست1
منطقه :
محله :
از تا
از تا
از تا

تعداد نمایش :
شناسه : K05.0050011
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 5
محله : کوی فردوس ، صادقیه
طبقه : 7
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1400/02/22
شناسه : L05.5305
وضعیت پروژه : گچ و خاک
منطقه : 5
محله : شهران
طبقه : 7
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1400/02/22
شناسه : L05.5306
وضعیت پروژه : گچ و خاک
منطقه : 5
محله : کوی فردوس ، صادقیه
طبقه : 17
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1400/02/22
شناسه : L05.5243
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 5
محله : پونک
طبقه : 7
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1400/02/19
شناسه : L05.5264
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 5
محله : کوی فردوس ، صادقیه
طبقه : 8
واحد : 20
تاریخ بروز رسانی : 1400/02/19
شناسه : L05.5268
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 5
محله : کوی فردوس ، صادقیه
طبقه : 7
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1400/02/19
شناسه : L05.5312
وضعیت پروژه : گچ و خاک
منطقه : 5
محله : جنت آباد
طبقه : 5
واحد : 4
تاریخ بروز رسانی : 1400/02/19
شناسه : LA05.1655
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 5
محله : شهران
طبقه : 0
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1400/02/19
شناسه : K05.0050028
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 5
محله : کوی فردوس ، صادقیه
طبقه : 7
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1400/02/19