تلفن: 22584258
تست1
منطقه :
محله :
از تا
از تا
از تا

تعداد نمایش :
شناسه : L05.5299
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 5
محله : کوی فردوس ، صادقیه
طبقه : 2
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1400/07/21
شناسه : L05.5312
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 5
محله : جنت آباد
طبقه : 5
واحد : 4
تاریخ بروز رسانی : 1400/07/21
شناسه : L05.5333
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 5
محله : جنت آباد
طبقه : 5
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1400/07/21
شناسه : L05.5282
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 5
محله : پونک
طبقه : 1
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1400/07/21
شناسه : L05.5289
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 5
محله : جنت آباد
طبقه : 5
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1400/07/21
شناسه : L05.5370
وضعیت پروژه : گچ و خاک
منطقه : 5
محله : جنت آباد
طبقه : 5
واحد : 3
تاریخ بروز رسانی : 1400/07/21
شناسه : L05.5284
وضعیت پروژه : گچ و خاک
منطقه : 5
محله : کوی فردوس ، صادقیه
طبقه : 5
واحد : 7
تاریخ بروز رسانی : 1400/07/20
شناسه : L05.5358
وضعیت پروژه : گچ و خاک
منطقه : 5
محله : جنت آباد
طبقه : 5
واحد : 6
تاریخ بروز رسانی : 1400/07/20
شناسه : K05.0050004
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 5
محله : کوی فردوس ، صادقیه
طبقه : 10
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1400/07/19