تلفن: 22584258
تست1
منطقه :
محله :
از تا
از تا
از تا

تعداد نمایش :
شناسه : L05.4253
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 5
محله : جنت آباد
طبقه : 0
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1400/05/07
شناسه : L05.4330
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 5
محله : جنت آباد
طبقه : 0
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1400/05/07
شناسه : L05.4418
وضعیت پروژه : گچ و خاک
منطقه : 5
محله : پونک
طبقه : 7
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1400/05/07
شناسه : L05.4597
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 5
محله : کوی فردوس ، صادقیه
طبقه : 7
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1400/05/07
شناسه : L05.5089
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 5
محله : کوی فردوس ، صادقیه
طبقه : 7
واحد : 5
تاریخ بروز رسانی : 1400/05/07
شناسه : L05.5132
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 5
محله : پونک
طبقه : 9
واحد : 180
تاریخ بروز رسانی : 1400/05/07
شناسه : L05.5173
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 5
محله : پونک
طبقه : 11
واحد : 38
تاریخ بروز رسانی : 1400/05/07
شناسه : L05.5191
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 5
محله : پونک
طبقه : 7
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1400/05/07
شناسه : L05.5203
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 5
محله : کوی فردوس ، صادقیه
طبقه : 7
واحد : 20
تاریخ بروز رسانی : 1400/05/07