تلفن: 22584258
تست1
منطقه :
محله :
از تا
از تا
از تا

تعداد نمایش :
شناسه : K07.0070001
وضعیت پروژه : فونداسیون
منطقه : 7
محله : (نظام آباد حشمتیه گرگان)
طبقه : 5
واحد : 4
تاریخ بروز رسانی : 1403/01/21
شناسه : K07.0070002
وضعیت پروژه : فونداسیون
منطقه : 7
محله : (عباس آباد سهروردی)
طبقه : 5
واحد : 4
تاریخ بروز رسانی : 1403/01/21
شناسه : K07.0070003
وضعیت پروژه : فونداسیون
منطقه : 7
محله : (نظام آباد حشمتیه گرگان)
طبقه : 5
واحد : 4
تاریخ بروز رسانی : 1403/01/21
شناسه : K07.0070013
وضعیت پروژه : فونداسیون
منطقه : 7
محله : (عباس آباد سهروردی)
طبقه : 5
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1403/01/21
شناسه : K07.0070016
وضعیت پروژه : فونداسیون
منطقه : 7
محله : (نظام آباد حشمتیه گرگان)
طبقه : 5
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1403/01/21
شناسه : K07.0070025
وضعیت پروژه : فونداسیون
منطقه : 7
محله : (نظام آباد حشمتیه گرگان)
طبقه : 5
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1403/01/21
شناسه : K07.0070030
وضعیت پروژه : فونداسیون
منطقه : 7
محله : (نظام آباد حشمتیه گرگان)
طبقه : 5
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1403/01/21
شناسه : K07.0070032
وضعیت پروژه : فونداسیون
منطقه : 7
محله : (نظام آباد حشمتیه گرگان)
طبقه : 5
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1403/01/21
شناسه : K07.0070033
وضعیت پروژه : فونداسیون
منطقه : 7
محله : (نظام آباد حشمتیه گرگان)
طبقه : 8
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1403/01/21