تلفن: 22584258
تست1
منطقه :
محله :
از تا
از تا
از تا

تعداد نمایش :
شناسه : L13.1602
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 13
محله : (تهران نو نیرو هوایی)
طبقه : 8
واحد : 6
تاریخ بروز رسانی : 1398/01/05
شناسه : L13.1603
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 13
محله : (تهران نو نیرو هوایی)
طبقه : 8
واحد : 6
تاریخ بروز رسانی : 1398/01/05
شناسه : L13.1607
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 13
محله : (تهران نو نیرو هوایی)
طبقه : 7
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1398/01/05
شناسه : AL03.3131
وضعیت پروژه : رو به اتمام
منطقه : 3
محله : (دروس قلهک اختیاریه)
طبقه : 9
واحد : 12
تاریخ بروز رسانی : 1398/01/05
شناسه : AL03.6353
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 3
محله : (دروس قلهک اختیاریه)
طبقه : 8
واحد : 5
تاریخ بروز رسانی : 1398/01/05
شناسه : AL03.6354
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 3
محله : (دروس قلهک اختیاریه)
طبقه : 9
واحد : 5
تاریخ بروز رسانی : 1398/01/05
شناسه : AL03.6356
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 3
محله : (دروس قلهک اختیاریه)
طبقه : 5
واحد : 20
تاریخ بروز رسانی : 1398/01/05
شناسه : AL03.6362
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 3
محله : (دروس قلهک اختیاریه)
طبقه : 12
واحد : 9
تاریخ بروز رسانی : 1398/01/05
شناسه : AL03.6363
وضعیت پروژه : رو به اتمام
منطقه : 3
محله : (سیدخندان میرداماد ظفر)
طبقه : 0
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1398/01/05