تلفن: 22584258

جستجو - پروژه های ساختمانی در حال ساخت

پروژه های ساختمانی درحال ساخت

 • بانک اطلاعات ساختمانهای درحال ساخت تهران - (انقلاب فلسطین جمال زاده)
  11 - (انقلاب فلسطین جمال زاده) - 5طبقه -تخریب و گودبرداری
 • شناسه : L11.0197
  محله : (انقلاب فلسطین جمال زاده)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : تخریب و گودبرداری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • شماره تلفن سازندگان ساختمان تهران - (انقلاب فلسطین جمال زاده)
  11 - (انقلاب فلسطین جمال زاده) - 6طبقه -اسکلت و سقف زنی (فلزی)
 • شناسه : L11.0196
  محله : (انقلاب فلسطین جمال زاده)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان - (شیخ هادی منیریه امیریه)
  11 - (شیخ هادی منیریه امیریه) - 5طبقه -فونداسیون
 • شناسه : L11.0195
  محله : (شیخ هادی منیریه امیریه)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • ساختمان های در حال ساخت - (انقلاب فلسطین جمال زاده)
  11 - (انقلاب فلسطین جمال زاده) - 5طبقه -تخریب و گودبرداری
 • شناسه : L11.0194
  محله : (انقلاب فلسطین جمال زاده)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : تخریب و گودبرداری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان تهران - (انقلاب فلسطین جمال زاده)
  11 - (انقلاب فلسطین جمال زاده) - 9طبقه -اسکلت و سقف زنی (فلزی)
 • شناسه : L11.0193
  محله : (انقلاب فلسطین جمال زاده)
  تعداد طبقات : 9
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • پروژه های ساختمانی درحال ساخت - (انقلاب فلسطین جمال زاده)
  11 - (انقلاب فلسطین جمال زاده) - 6طبقه -اسکلت و سقف زنی (فلزی)
 • شناسه : L11.0192
  محله : (انقلاب فلسطین جمال زاده)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • پروژه های در حال ساخت تهران - (انقلاب فلسطین جمال زاده)
  11 - (انقلاب فلسطین جمال زاده) - 6طبقه -اسکلت و سقف زنی (فلزی)
 • شناسه : L11.0191
  محله : (انقلاب فلسطین جمال زاده)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت - (انقلاب فلسطین جمال زاده)
  11 - (انقلاب فلسطین جمال زاده) - 5طبقه -تخریب و گودبرداری
 • شناسه : L11.0190
  محله : (انقلاب فلسطین جمال زاده)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : تخریب و گودبرداری
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • بانک اطلاعات ساختمانهای درحال ساخت تهران - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام اجرای کناف سقف
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام اجرای کناف سقف
 • شماره تلفن سازندگان ساختمان تهران - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خرید دوربین سقفی
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خرید دوربین سقفی
 • بانک اطلاعات ساختمان - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خریدسنگ نما
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خریدسنگ نما