تلفن: 22584258

جستجو - پروژه های ساختمانی در حال ساخت

پروژه های ساختمانی درحال ساخت

 • بانک اطلاعات ساختمانهای درحال ساخت تهران - (پونک،سردارجنگل)
  2 - (پونک،سردارجنگل) - 10طبقه -تخریب و گودبرداری
 • شناسه : L02.8685
  محله : (پونک،سردارجنگل)
  تعداد طبقات : 10
  وضعیت پروژه : تخریب و گودبرداری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • شماره تلفن سازندگان ساختمان تهران - (مرزداران،ستارخان)
  2 - (مرزداران،ستارخان) - 8طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L02.8684
  محله : (مرزداران،ستارخان)
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان - (طرشت ، صادقیه)
  2 - (طرشت ، صادقیه) - 7طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L02.8683
  محله : (طرشت ، صادقیه)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • ساختمان های در حال ساخت - (مرزداران،ستارخان)
  2 - (مرزداران،ستارخان) - 7طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L02.8682
  محله : (مرزداران،ستارخان)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان تهران - (مرزداران،ستارخان)
  2 - (مرزداران،ستارخان) - 8طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L02.8681
  محله : (مرزداران،ستارخان)
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • پروژه های ساختمانی درحال ساخت - (مرزداران،ستارخان)
  2 - (مرزداران،ستارخان) - 7طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L02.8680
  محله : (مرزداران،ستارخان)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • پروژه های در حال ساخت تهران - (مرزداران،ستارخان)
  2 - (مرزداران،ستارخان) - 7طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L02.8679
  محله : (مرزداران،ستارخان)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت - (مرزداران،ستارخان)
  2 - (مرزداران،ستارخان) - 7طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L02.8678
  محله : (مرزداران،ستارخان)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • بانک اطلاعات ساختمانهای درحال ساخت تهران - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام اجرای کناف سقف
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام اجرای کناف سقف
 • شماره تلفن سازندگان ساختمان تهران - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خرید دوربین سقفی
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خرید دوربین سقفی
 • بانک اطلاعات ساختمان - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خریدسنگ نما
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خریدسنگ نما