تلفن: 22584258

جستجو - پروژه های ساختمانی در حال ساخت

پروژه های ساختمانی درحال ساخت

 • بانک اطلاعات ساختمانهای درحال ساخت تهران - (ظهیرآباد فیروزآبادی سرتخت)
  20 - (ظهیرآباد فیروزآبادی سرتخت) - 6طبقه -تخریب و گودبرداری
 • شناسه : L20.0427
  محله : (ظهیرآباد فیروزآبادی سرتخت)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : تخریب و گودبرداری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • شماره تلفن سازندگان ساختمان تهران - (صفائیه ابن بابویه حمزه آباد)
  20 - (صفائیه ابن بابویه حمزه آباد) - 5طبقه -فونداسیون
 • شناسه : L20.0426
  محله : (صفائیه ابن بابویه حمزه آباد)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان - (تقی آباد علائین ولی آباد)
  20 - (تقی آباد علائین ولی آباد) - 5طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L20.0425
  محله : (تقی آباد علائین ولی آباد)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • ساختمان های در حال ساخت - (تقی آباد علائین ولی آباد)
  20 - (تقی آباد علائین ولی آباد) - 6طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L20.0424
  محله : (تقی آباد علائین ولی آباد)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان تهران - (تقی آباد علائین ولی آباد)
  20 - (تقی آباد علائین ولی آباد) - 5طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L20.0423
  محله : (تقی آباد علائین ولی آباد)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • پروژه های ساختمانی درحال ساخت - (صفائیه ابن بابویه حمزه آباد)
  20 - (صفائیه ابن بابویه حمزه آباد) - 3طبقه -تخریب و گودبرداری
 • شناسه : L20.0422
  محله : (صفائیه ابن بابویه حمزه آباد)
  تعداد طبقات : 3
  وضعیت پروژه : تخریب و گودبرداری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • پروژه های در حال ساخت تهران - (صفائیه ابن بابویه حمزه آباد)
  20 - (صفائیه ابن بابویه حمزه آباد) - 6طبقه -تخریب و گودبرداری
 • شناسه : L20.0421
  محله : (صفائیه ابن بابویه حمزه آباد)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : تخریب و گودبرداری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت - (نظام آباد حشمتیه گرگان)
  7 - (نظام آباد حشمتیه گرگان) - 5طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L07.7635
  محله : (نظام آباد حشمتیه گرگان)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • بانک اطلاعات ساختمانهای درحال ساخت تهران - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام اجرای کناف سقف
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام اجرای کناف سقف
 • شماره تلفن سازندگان ساختمان تهران - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خرید دوربین سقفی
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خرید دوربین سقفی
 • بانک اطلاعات ساختمان - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خریدسنگ نما
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خریدسنگ نما