تلفن: 22584258

جستجو - پروژه های ساختمانی در حال ساخت

پروژه های ساختمانی درحال ساخت

 • بانک اطلاعات ساختمانهای درحال ساخت تهران - (سیدخندان میرداماد ظفر)
  3 - (سیدخندان میرداماد ظفر) - 7طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L03.7008
  محله : (سیدخندان میرداماد ظفر)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • شماره تلفن سازندگان ساختمان تهران - (سیدخندان میرداماد ظفر)
  3 - (سیدخندان میرداماد ظفر) - 7طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L03.7007
  محله : (سیدخندان میرداماد ظفر)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان - (سیدخندان میرداماد ظفر)
  3 - (سیدخندان میرداماد ظفر) - 7طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L03.7006
  محله : (سیدخندان میرداماد ظفر)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • ساختمان های در حال ساخت - (سیدخندان میرداماد ظفر)
  3 - (سیدخندان میرداماد ظفر) - 8طبقه -اسکلت و سقف زنی (فلزی)
 • شناسه : L03.7005
  محله : (سیدخندان میرداماد ظفر)
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان تهران - (سیدخندان میرداماد ظفر)
  3 - (سیدخندان میرداماد ظفر) - 7طبقه -تخریب و گودبرداری
 • شناسه : L03.7004
  محله : (سیدخندان میرداماد ظفر)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : تخریب و گودبرداری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • پروژه های ساختمانی درحال ساخت - (سیدخندان میرداماد ظفر)
  3 - (سیدخندان میرداماد ظفر) - 9طبقه -فونداسیون
 • شناسه : L03.7002
  محله : (سیدخندان میرداماد ظفر)
  تعداد طبقات : 9
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • پروژه های در حال ساخت تهران - (سیدخندان میرداماد ظفر)
  3 - (سیدخندان میرداماد ظفر) - 7طبقه -تخریب و گودبرداری
 • شناسه : L03.7001
  محله : (سیدخندان میرداماد ظفر)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : تخریب و گودبرداری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت - (سیدخندان میرداماد ظفر)
  3 - (سیدخندان میرداماد ظفر) - 9طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L03.7000
  محله : (سیدخندان میرداماد ظفر)
  تعداد طبقات : 9
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • بانک اطلاعات ساختمانهای درحال ساخت تهران - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام اجرای کناف سقف
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام اجرای کناف سقف
 • شماره تلفن سازندگان ساختمان تهران - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خرید دوربین سقفی
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خرید دوربین سقفی
 • بانک اطلاعات ساختمان - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خریدسنگ نما
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خریدسنگ نما