تلفن: 22584258

جستجو - پروژه های ساختمانی در حال ساخت

پروژه های ساختمانی درحال ساخت

 • بانک اطلاعات ساختمانهای درحال ساخت تهران - (پاسداران نوبنیاد)
  4 - (پاسداران نوبنیاد) - 8طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L04.4410
  محله : (پاسداران نوبنیاد)
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • شماره تلفن سازندگان ساختمان تهران - (بنی هاشم رسالت)
  4 - (بنی هاشم رسالت) - 7طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L04.4409
  محله : (بنی هاشم رسالت)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان - (پاسداران نوبنیاد)
  4 - (پاسداران نوبنیاد) - 11طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L04.4408
  محله : (پاسداران نوبنیاد)
  تعداد طبقات : 11
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • ساختمان های در حال ساخت - (پاسداران نوبنیاد)
  4 - (پاسداران نوبنیاد) - 12طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L04.4407
  محله : (پاسداران نوبنیاد)
  تعداد طبقات : 12
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان تهران - (پاسداران نوبنیاد)
  4 - (پاسداران نوبنیاد) - 13طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L04.4406
  محله : (پاسداران نوبنیاد)
  تعداد طبقات : 13
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • پروژه های ساختمانی درحال ساخت - (پاسداران نوبنیاد)
  4 - (پاسداران نوبنیاد) - 8طبقه -فونداسیون
 • شناسه : L04.4405
  محله : (پاسداران نوبنیاد)
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • پروژه های در حال ساخت تهران - (تهرانپارس حکیمیه)
  4 - (تهرانپارس حکیمیه) - 5طبقه -فونداسیون
 • شناسه : L04.4404
  محله : (تهرانپارس حکیمیه)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت - (تهرانپارس حکیمیه)
  4 - (تهرانپارس حکیمیه) - 7طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L04.4403
  محله : (تهرانپارس حکیمیه)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • بانک اطلاعات ساختمانهای درحال ساخت تهران - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام اجرای کناف سقف
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام اجرای کناف سقف
 • شماره تلفن سازندگان ساختمان تهران - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خرید دوربین سقفی
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خرید دوربین سقفی
 • بانک اطلاعات ساختمان - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خریدسنگ نما
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خریدسنگ نما