تلفن: 22584258

جستجو - پروژه های ساختمانی در حال ساخت

پروژه های ساختمانی درحال ساخت

 • بانک اطلاعات ساختمانهای درحال ساخت تهران - (گلستان شهرک چیتگر)
  22 - (گلستان شهرک چیتگر) - 5طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L22.2164
  محله : (گلستان شهرک چیتگر)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • شماره تلفن سازندگان ساختمان تهران - (گلستان شهرک چیتگر)
  22 - (گلستان شهرک چیتگر) - 4طبقه -گچ و خاک
 • شناسه : L22.2163
  محله : (گلستان شهرک چیتگر)
  تعداد طبقات : 4
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان - (گلستان شهرک چیتگر)
  22 - (گلستان شهرک چیتگر) - 5طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L22.2162
  محله : (گلستان شهرک چیتگر)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • ساختمان های در حال ساخت - (گلستان شهرک چیتگر)
  22 - (گلستان شهرک چیتگر) - 4طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L22.2161
  محله : (گلستان شهرک چیتگر)
  تعداد طبقات : 4
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان تهران - (گلستان شهرک چیتگر)
  22 - (گلستان شهرک چیتگر) - 5طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L22.2160
  محله : (گلستان شهرک چیتگر)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • پروژه های ساختمانی درحال ساخت - (دهکده المپیک کوهک)
  22 - (دهکده المپیک کوهک) - 5طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L22.2159
  محله : (دهکده المپیک کوهک)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • پروژه های در حال ساخت تهران - (دهکده المپیک کوهک)
  22 - (دهکده المپیک کوهک) - 5طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L22.2158
  محله : (دهکده المپیک کوهک)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت - (گلستان شهرک چیتگر)
  22 - (گلستان شهرک چیتگر) - 5طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L22.2157
  محله : (گلستان شهرک چیتگر)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • بانک اطلاعات ساختمانهای درحال ساخت تهران - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام اجرای کناف سقف
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام اجرای کناف سقف
 • شماره تلفن سازندگان ساختمان تهران - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خرید دوربین سقفی
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خرید دوربین سقفی
 • بانک اطلاعات ساختمان - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خریدسنگ نما
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خریدسنگ نما