تلفن: 76701179

جستجو در پروژه ها

پروژه های ساختمانی درحال ساخت

 • 6 - (طالقانی کشاورز) - 6طبقه -اسکلت و سقف زنی (فلزی)

  جزئیات

  شناسه : L06.4128
  محله : (طالقانی کشاورز)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 6 - (طالقانی کشاورز) - 6طبقه -دیوارچینی

  جزئیات

  شناسه : L06.4126
  محله : (طالقانی کشاورز)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : دیوارچینی
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 6 - (یوسف آباد توانیر) - 6طبقه -دیوارچینی

  جزئیات

  شناسه : L06.4125
  محله : (یوسف آباد توانیر)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : دیوارچینی
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 6 - (یوسف آباد توانیر) - 6طبقه -نازک کاری

  جزئیات

  شناسه : L06.4124
  محله : (یوسف آباد توانیر)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : نازک کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 6 - (یوسف آباد توانیر) - 7طبقه -فونداسیون

  جزئیات

  شناسه : L06.4123
  محله : (یوسف آباد توانیر)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 6 - (یوسف آباد توانیر) - 8طبقه -فونداسیون

  جزئیات

  شناسه : L06.4122
  محله : (یوسف آباد توانیر)
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 6 - (یوسف آباد توانیر) - 7طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : L06.4121
  محله : (یوسف آباد توانیر)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 6 - (یوسف آباد توانیر) - 7طبقه -دیوارچینی

  جزئیات

  شناسه : L06.4120
  محله : (یوسف آباد توانیر)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : دیوارچینی
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • مناقصات ساختمانی _ مناقصه خرید آسانسور
 • مناقصات ساختمانی _ مناقصه اجرای سنگ و نما
 • مناقصات ساختمانی _ مناقصه خرید آسانسور